KMS 客户端安装密钥(更新office2021的Gvlk/增加更新WinServer2022及Win10 LTSC/LTSB)

热帖

本站提供KMS激活服务,该功能原本是自己用来测试搭建KMS搭建技术并自用的,近期有不少朋友问佐罗关于KMS服务器的事,于是干脆公开服务以方便朋友们,激活方法如下:

WIN:

[qgg_pink]slmgr /ipk 此处输入win序列号(下面找)

slmgr /skms zxmvps.com

slmgr /ato  (激活)

slmgr /dlv (查看激活状态)[/qgg_pink]

Office:

[qgg_pink]进入CMD操作界面,切换到OFFICE的安装目录,可先从我的电脑(win10叫『此电脑』)进入到office安装目录,以office2016为例,进入到office安装目录的office16下,然后在空白处按住键盘shift+鼠标右键,在弹出的菜单中选择『在此处打开powershell窗口』,然后依次输入以下命令:

cscript ospp.vbs /sethst:zxmvps.com

cscript ospp.vbs /act    (激活)

cscript ospp.vbs /dstatus (查看激活状态)[/qgg_pink]

有兴趣自己搭建KMS服务器的朋友,可以看看我【Merlin手动搭建KMS服务器】这篇文章,如有疑问佐罗非常乐意与您交流

Windows Server版本 1909、版本1903 和版本 1809

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows Server Datacenter 6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
Windows Server Standard N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC

Windows Server 版本 1803

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows Server Datacenter TXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR
Windows Server Standard 2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG

Windows Server 版本 1709

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows Server Datacenter 6Y6KB-N82V8-D8CQV-23MJW-BWTG6
Windows Server Standard DPCNP-XQFKJ-BJF7R-FRC8D-GF6G4

Windows Server LTSC/LTSB 版本

Windows Server 2022

 
操作系统版本 KMS 客户端产品密钥
Windows Server 2022 Datacenter WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33
Windows Server 2022 Standard VDYBN-27WPP-V4HQT-9VMD4-VMK7H

Windows Server 2019

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows Server 2019 Datacenter WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
Windows Server 2019 Standard N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
Windows Server 2019 Essentials WVDHN-86M7X-466 P 6-VHXV7-YY726

Windows Server 2016

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows Server 2016 Datacenter CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 Standard WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 Essentials JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B

Windows 10 版本 1803

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows 10 教育版 NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 教育版 N 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 企业版 NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 企业版 G YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 10 企业版 G N 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
Windows 10 企业版 N DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 专业版 W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 专业教育版 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 10 专业教育版 N YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
Windows 10 专业版 N MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 专业工作站版 NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 10 专业工作站版 N 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF

Windows Server(半年频道版本)

Windows Server,版本 20H2、2004、1909、1903 和 1809

 
操作系统版本 KMS 客户端产品密钥
Windows Server Datacenter 6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
Windows Server Standard N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC

Windows 10(半年频道版本)

 
操作系统版本 KMS 客户端产品密钥
Windows 10 专业版 W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 专业版 N MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 专业工作站版 NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 10 专业工作站版 N 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
Windows 10 专业教育版 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 10 专业教育版 N YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
Windows 10 教育版 NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 教育版 N 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 企业版 NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 企业版 N DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 企业版 G YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 10 企业版 G N 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV

Windows 10 LTSC/LTSB 版本

Windows 10 LTSC 2019

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows 10 企业版 LTSC 2019 M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
Windows 10 企业版 N LTSC 2019 2NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H

Windows 10 LTSB 2016

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows 10 企业版 LTSB 2016 DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 企业版 N LTSB 2016 FFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639

Windows 10 LTSB 2015

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows 10 企业版 2015 长期服务 WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 企业版 2015 长期服务 N 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ

Windows 10 版本 1709

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows 10 Professional Workstation NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 10 Professional Workstation N 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF

Windows 10

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows 10 专业版 W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 专业版 N MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 企业版 NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 企业版 N DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 教育版 NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 教育版 N 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 企业版 2015 长期服务 WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 企业版 2015 长期服务 N 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
Windows 10 企业版 2016 长期服务 DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 企业版 2016 长期服务 N QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639

Windows Server 2012 R2 和 Windows 8.1

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows8.1 专业版 GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 专业版 N HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
Windows 8.1 企业版 MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 企业版 N TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
Windows Server 2012 R2 Server Standard D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
WindowsServer 2012 R2 Datacenter W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
WindowsServer 2012 R2 Essentials KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM

Windows Server 2012 和 Windows 8

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows 8 专业版 NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 专业版 N XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8 企业版 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 企业版 N JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
Windows Server 2012 BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows Server 2012 N 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
Windows Server 2012 单语言版 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
Windows Server 2012 特定国家/地区版 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
Windows Server 2012 Server Standard XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 MultiPoint Standard HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server 2012 MultiPoint Premium XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
Windows Server 2012 Datacenter 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P

Windows 7 和 Windows Server 2008 R2

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows 7 专业版 FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 专业版 N MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 专业版 E W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows7 企业版 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 企业版 N YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 企业版 E C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
Windows Server 2008 R2 Web 版 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPC 版 TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
WindowsServer 2008 R2 Standard YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
WindowsServer 2008 R2 企业版 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
WindowsServer 2008 R2 Datacenter 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
面向基于 Itanium 系统的 Windows Server 2008 R2 GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V

Windows Vista 和 Windows Server 2008

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows Vista 商用版 YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8
Windows Vista 商用版 N HMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT
Windows Vista 企业版 VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV
Windows Vista 企业版 N VTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV
Windows Web Server 2008 WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 Standard TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 Standard W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
Windows Server 2008 企业版 YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 企业版 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
Windows Server 2008 HPC RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 Datacenter 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 Datacenter 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
面向基于 Itanium 系统的 Windows Server 2008 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK

适用于 LTSC 2021 Office GVLK

 
Product GVLK
Office LTSC 专业增强版 2021 FXYTK-NJJ8C-GB6DW-3DYQT-6F7TH
Office LTSC 标准版 2021 KDX7X-BNVR8-TXXGX-4Q7Y8-78VT3
Project Professional 2021 年 1 月 FTNWT-C6WBT-8HMGF-K9PRX-QV9H8
Project Standard 2021 J2JDC-NJCYY-9RGQ4-YXWMH-T3D4T
VisioLTSC Professional 2021 KNH8D-FGHT4-T8RK3-CTDYJ-K2HT4
VisioLTSC Standard 2021 MJVNY-BYWPY-CWV6J-2RKRT-4M8QG
Access LTSC 2021 WM8YG-YNGDD-4JHDC-PG3F4-FC4T4
ExcelLTSC 2021 NWG3X-87C9K-TC7YY-BC2G7-G6RVC
OutlookLTSC 2021 C9FM6-3N72F-GFJXB-TM3V9-T86R9
PowerPointLTSC 2021 TY7XF-NFRBR-KJ44C-G83KF-GX27K
PublisherLTSC 2021 2MW9D-N4BXM-9VBPG-Q7W6M-KFBGQ
Skype for BusinessLTSC 2021 HWCXN-K3WBT-WJBKY-R8BD9-XK29P
Word LTSC 2021 TN8H9-M34D3-Y64V9-TR72V-X79KV

Office 2019 的 Gvlk

Product GVLK
Office Professional Plus 2019 NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
Office Standard 2019 6NWWJ-YQWMR-QKGCB-6TMB3-9D9HK
Project Professional 2019 B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B
Project Standard 2019 C4F7P-NCP8C-6CQPT-MQHV9-JXD2M
Visio Professional 2019 9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB
Visio Standard 2019 7TQNQ-K3YQQ-3PFH7-CCPPM-X4VQ2
访问 2019 9N9PT-27V4Y-VJ2PD-YXFMF-YTFQT
Excel 2019 TMJWT-YYNMB-3BKTF-644 FC-RVXBD
Outlook 2019 7HD7K-N4PVK-BHBCQ-YWQRW-XW4VK
PowerPoint 2019 RRNCX-C64HY-W2MM7-MCH9G-TJHMQ
Publisher 2019 G2KWX-3NW6P-PY93R-JXK2T-C9Y9V
Skype 的业务 2019 NCJ33-JHBBY-HTK98-MYCV8-HMKHJ
Word 2019 PBX3G-NWMT6-Q7XBW-PYJGG-WXD33

用于 Office 2016 的 KMS 和 Active Directory 域服务激活的 GVLK

产品 GVLK
Office Professional Plus 2016 XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
Office Standard 2016 JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM
Project Professional 2016 YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT
Project Standard 2016 GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC
Visio Professional 2016 PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK
Visio Standard 2016 7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4
Access 2016 GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDW
Excel 2016 9C2PK-NWTVB-JMPW8-BFT28-7FTBF
OneNote 2016 DR92N-9HTF2-97XKM-XW2WJ-XW3J6
Outlook 2016 R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9B
PowerPoint 2016 J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6
Publisher 2016 F47MM-N3XJP-TQXJ9-BP99D-8 837 K
Skype for Business 2016 869NQ-FJ69K-466HW-QYCP2-DDBV6
Word 2016 WXY84-JN2Q9-RBCCQ-3Q3J3-3PFJ6

用于 Office 2013 的 KMS 和 Active Directory 激活的 GVLK

产品                                                    GVLK

Office 2013 Professional Plus       YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT

Office 2013 Standard                      KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4

Project 2013 Professional              FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K

Project 2013 Standard                    6NTH3-CW976-3G3Y2-JK3TX-8QHTT

Visio 2013 Professional                  C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3

Visio 2013 Standard                        J484Y-4NKBF-W2HMG-DBMJC-PGWR7

Access 2013                                       NG2JY-H4JBT-HQXYP-78QH9-4JM2D

Excel 2013                                         VGPNG-Y7HQW-9RHP7-TKPV3-BG7GB

InfoPath 2013                                   DKT8B-N7VXH-D963P-Q4PHY-F8894

Lync 2013                                          2MG3G-3BNTT-3MFW9-KDQW3-TCK7R

OneNote 2013                                  TGN6P-8MMBC-37P2F-XHXXK-P34VW

Outlook 2013                                    QPN8Q-BJBTJ-334K3-93TGY-2PMBT

PowerPoint 2013                             4NT99-8RJFH-Q2VDH-KYG2C-4RD4F

Publisher 2013                                 PN2WF-29XG2-T9HJ7-JQPJR-FCXK4

Word 2013                                        6Q7VD-NX8JD-WJ2VH-88V73-4GBJ7

下表显示了 Office 2010 套件 和独立产品的 KMS 客户端密钥。

套件
Office Professional Plus 2010 VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB
Office Standard 2010 V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM
Office Home and Business 2010 D6QFG-VBYP2-XQHM7-J97RH-VVRCK
独立产品
Access 2010 V7Y44-9T38C-R2VJK-666HK-T7DDX
Excel 2010 H62QG-HXVKF-PP4HP-66KMR-CW9BM
SharePoint Workspace 2010 QYYW6-QP4CB-MBV6G-HYMCJ-4T3J4
InfoPath 2010 K96W8-67RPQ-62T9Y-J8FQJ-BT37T
OneNote 2010 Q4Y4M-RHWJM-PY37F-MTKWH-D3XHX
Outlook 2010 7YDC2-CWM8M-RRTJC-8MDVC-X3DWQ
PowerPoint 2010 RC8FX-88JRY-3PF7C-X8P67-P4VTT
Project Professional 2010 YGX6F-PGV49-PGW3J-9BTGG-VHKC6
Project Standard 2010 4HP3K-88W3F-W2K3D-6677X-F9PGB
Publisher 2010 BFK7F-9MYHM-V68C7-DRQ66-83YTP
Word 2010 HVHB3-C6FV7-KQX9W-YQG79-CRY7T
Visio
Visio Premium 2010 D9DWC-HPYVV-JGF4P-BTWQB-WX8BJ
Visio Professional 2010 7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCP
Visio Standard 2010 767HD-QGMWX-8QTDB-9G3R2-KHFGJ

最后附上密钥链接:

Office 2016:https://technet.microsoft.com/zh-cn/library/dn385360(v=office.16).aspx
Office 2013:https://technet.microsoft.com/ZH-CN/library/dn385360.aspx
Office 2010:https://technet.microsoft.com/ZH-CN/library/ee624355(v=office.14).aspx
Windows:https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/get-started/kmsclientkeys

温馨提示:本文最后更新于2021-10-15 14:37:20,某些文章具有时效性,若有错误或已失效,请在下方留言或联系上网的蜗牛
本文资源整理自网络,仅供学习和研究使用,请在下载后24小时内删除,谢谢合作!

如果觉得本文有用就按Ctrl+D收藏,方便以后随时翻看,免得想看时又找不着 或 发现更多

本站所有资源站长均亲自测试过,确认能正常使用

七月 26

本站历史上的今天

    "吼吼~~~,往年的今天站长不知道跑哪里偷懒去了~~~"
© 版权声明
本文结束
喜欢就支持一下吧
点赞4 分享
评论 抢沙发

为了防止灌水,需登录后方可发表评论

    暂无评论内容